ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН С ДОМЕЙН АДРЕС: HTTPS://KIKIKRAFT.EU

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „РИСТЕЛ-16“ЕООД, гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия“, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ“, на електронния магазин с домейн адрес: https://kikikraft.eu, част от студио „КИКИ“, собственост на Доставчика, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

(1) За Доставчика:

1. Наименование: “РИСТЕЛ-16“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: п.к. 5800, гр. Плeвен, ул. „Сторгозия“, бл. 23, вх.Д

3. Данни за кореспонденция: адрес: п.к. 5800, гр. Плeвен,ж.к. „Сторгозия“, бл. 23, вх.Д , тел.: + 359 899 041 726, еmail: ristel_16@dir.bg

4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 204829783.

(2) За Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни: адрес: п.к. 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите: адрес:п.к. 1000, гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.kikikraft.eu, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронен магазин стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронен магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронен магазин чрез интерфейса на страницата на Електронен магазин, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронен магазин;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронен магазин, съгласно поддържаните от Електронен магазин начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронен магазин;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Електронен магазин в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл.4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5.(1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронен магазин чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Електронен магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Електронен магазин в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Eлектронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл.6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от ЗЕТ.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.7. (1) Всеки Потребител може да ползва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, с или без регистрация, съответно, като въведе избрани от него име и парола за достъп или със статут “гост”, при което за Потребителя не се генерират клиентски профил, име и парола.

(2) Името и паролата за достъп се определят от Потребителя чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Потребителя електронен адрес и създава клиентски профил на Потребителя. При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни, като при промяна на данните своевременно ги актуализира.

(3) С попълване на данните си и маркиране на отметка „Съгласен съм с общите условия на сайта“ при регистрация на клиентски профил или при подаване на поръчка от Потребител със статут на “гост” на Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(4) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Потребителят се задължава да извърши регистрация в сайта на Eлектронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация, Потребителят не е могъл да използва пълната функционалност на Eлектронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

(5) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Потребителите и без извършването на регистрация в Електронен магазин чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на Електронен магазин.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронен магазин. Договорът се сключва на български език.

(2) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на Електронен магазин.

(3) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(4) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителят чрез интерфейса на Доставчика.

(5) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(6) При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката. Във всеки случай при избор на стока за закупуване от Електронния магазин, Потребителят дължи посочената до продукта цена и Поръчката е свързана със задължение за плащане на тази цена. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл.9. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

1.Извършване на регистрация в Електронен магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в Електронен магазин или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;

2.Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронен магазин чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;

3.Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронен магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената;

6. Потвърждение на поръчката.

(2) Потребителите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на Електронния магазин.

(3) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл.290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Доставчикът отговаря за актуализация на информацията за наличност на предлаганите от него стоки в Електронния магазин. Въпреки това, Доставчикът има правото да не достави част или всички поръчани стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност към момента на обработване на поръчката на Потребителя. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Потребителя чрез имейл или по телефона. В случай, че е направен превод по сметката на Доставчика, Потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

VI.ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.10. Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронен магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на ЗЗП и ЗЕТ.

Чл.11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронен магазин.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на Електронен магазин.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Електронен магазин;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

- При индивидуални поръчки с възможност по договаряне.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(8) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от ЗЗП информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на Електронен магазин или електронна поща.

Чл.12. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл.13. (1) Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, като следва да заяви в писмен вид по недвусмислен начин решението си за отказ от договора и да посочи начина за възстановяване на вече заплатената от него сума, да спази общите условия, да не е нарушена целостта на фабричната опаковка на стоката, стоката да не е повредена или използвана.

(2) Доставчикът изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му от договора.

(3) Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоките са изцяло за сметка на Потребителя.

Чл.14. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми по поръчката без транспортните разходи, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

(2) Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(3) Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Потребителя по ал.1, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(4) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.

(5) До момента на обратното предаване на стоките от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното им погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

Чл.15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл.16. (1) Доставчикът предава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на Потребителя съгласно ЗЗП.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.

Чл.17. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация в писмен вид за нея по реда на чл.125 от ЗЗП. При появата на скрити дефекти и липси Потребителят има право да направи рекламация в писмен вид.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.18. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

(2) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка. Този случай се счита за случай на неизпълнение на договора от страна на Потребителя

(3) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно изречение първо стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(4) За неуредените случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.19. (1) Доставчикът предприема всички изискуеми мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, както и Регламент (ЕС) 2016/679 .

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Потребителите единствено за целите на договора за покупко-продажба - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че данни на Потребителите няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица за използване за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

(3) Създаден от Потребител потребителски профил може да бъде изтрит, заедно с прилежащата към него информация, от базата данни на Доставчика по всяко време, при желание от страна на Потребителя.

(4) Доставчикът има право да съхранява предоставените от Потребителя лични данни, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Потребителя може да бъде изразено по всяко време.

(5) Доставчикът приема и обявява на сайта си водената Политика за поверителност.

(6) Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл.20. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

IX. ОБЩИ КЛАУЗИ

Чл.21. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Доставчика. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват електронния магазин с домейн адрес: https://kikikraft.eu , в раздел "Общи условия".

(2) Потребителите се уведомяват за настъпилите промени в Общите условия чрез публикуването им на сайта на Доставчика или със съобщение по електронна поща, като имат възможност да се запознаят с тях и в 14-дневен срок от публикуването им да заяви писмено, че не е съгласен с промените. Ако в рамките на този срок не постъпят писмени възражения счита се, че Потребителите са приели измененията и те ги обвързват.

(3) Променените условия са обвързващи за Доставчика от момента на публикуването им на адрес: https://kikikraft.eu, освен ако изрично не е указано друго.

Чл.22. (1)Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на Електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

(2) Доставчикът има право, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Сайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Чл.23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите Общите условия влизат в сила от 01.01.2018 г.

Информация за онлайн решаване на потребителски спорове съгласно чл. 14, ал. 1 от ОРС (регламент за Онлайн Решаване на Спорове):

Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от ОРС Европейската комисия предоставя една от платформите си на потребителите за разрешаване на онлайн спорове. Платформата (http://ec.europa.eu/consumers/odr) дава възможност за постигане на извънсъдебни споразумения по спорове, свързани с онлайн покупки и договори за услуги.

Последвайте ни във Facebook